Theorielessen
Cursus Mei 2021

Lessen op:

maandag 17 mei 2021 van 17u tot 20u

dinsdag 18 mei 2021 van 17u tot 20u

woensdag 19 mei 2021 van 17u tot 20u

donderdag 20 mei 2021 van 17u tot 20u

Eerste cursus grote vakantie 2021

Lessen op:

maandag 28 juni 2021 van 17u tot 20u

dinsdag 29 juni 2021 van 17u tot 20u

woensdag 30 juni 2021 van 17u tot 20u

donderdag 1 juli 2021 van 17u tot 20u

Tweede Cursus Grote Vakantie 2021

Lessen op:

maandag 23 augustus 2021 van 17u tot 20u

dinsdag 24 augustus 2021 van 17u tot 20u

woensdag 25 augustus 2021 van 17u tot 20u

donderdag 26 augustus 2021 van 17u tot 20u