Algemene Voorwaarden
 1. Toepassingsgebied

Door ondertekening van een overeenkomst met ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’, of door online registratie en/of plaats reservatie via de website van ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’, verklaart de leerling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’en deze te aanvaarden.

 1. Betaling

Alle opleidingen en examenreservaties dienen voor aanvang van de opleiding betaald te worden. Dit kan per overschrijving of bancontact in onze kantoren.  

Wat de praktische  lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. (KB 11/04/2004 _ Erkenning van de rijscholen. Art. 23£7)

Niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een forfaitaire vermeerdering van 20% van het verschuldigde bedrag, dit naast de aanrekening van de wettelijke verwijlinteresten.  Bij laattijdige betaling vervalt ook de garantie van de gemaakte afspraken/data.

Tenzij anders aangegeven dienen alle facturen betaald te worden uiterlijk 10 werkende dagen voor aanvang van de geplande opleiding.  Door niet betaling van een rekening uiterlijk op deze vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingstermijnen.

 1. Herroepingsrecht

In geval van online aankoop heeft de koper (leerling) het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na het plaatsen van zijn bestelling , zonder opgave van reden en zonder dat hem kosten mogen worden aangerekend, af te zien van zijn aankoop, op voorwaarde dat de lessen nog niet gestart zijn.

 1. Annulering

Voor het annuleren of verplaatsen van rijlessen tot 2 werkdagen en een examenbegeleiding tot 5 werkdagen op voorhand worden geen kosten aangerekend. Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn (bv. de avond vóór de les, of de dag van de les) is het volledige lesgeld verschuldigd. In geval van overmacht, en deze bewezen wordt (vb. via een doktersattest) wordt geen lesgeld aangerekend. Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn zijn de examenretributies evenwel integraal verschuldigd vermits ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ die ook verschuldigd blijft aan het examencentrum.

Het betaalde bedrag voor de administratiekost kan nooit het onderwerp uitmaken van een terugbetaling  bij annulering van lessen of examens.

‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht (ziekte van de lesgever, defect van het voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens,…) zonder dat zulks enig recht op schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de leerling. Een vervangingsles wordt steeds voorzien en gepland in samenspraak met de leerling.

 1. Bekwaamheidsattest

Er wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool wanneer de lesgever oordeelt dat de leerling niet bekwaam is om de scholing zonder begeleider op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met de leerling bespreken.  Voor een bekwaamheidsattest dient de leerling effectief minimum  20 uur les gevolgd te hebben.

 1. Verplichtingen leerling
 2. Opleidingen (inclusief extra lesuren) kunnen enkel geboekt worden op de website rijschoolvti-ieper.be,  via telefoon (tel 057/21.95.00) of in onze kantoren. Het  is niet toegelaten om rechtstreeks te boeken bij de instructeur.
 3. De leerling is steeds verplicht alle relevante info i.v.m. zijn voorlopig rijbewijs (met name theoretisch examen, aantal examenpogingen en al of niet reeds in het bezit te zijn geweest van een voorlopig rijbewijs in het verleden), of in voorkomend geval de code  95 op zijn rijbewijs, te melden aan ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ bij inschrijving.
 4. Als de leerling niet of te laat verschijnt voor een praktisch examen, vanwege oorzaken die aan hem toegerekend kunnen worden, dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.
 5. Indien het examen niet doorgaat, omdat de leerling niet de juiste geldige documenten kon voorleggen (vb. geldig voorlopig rijbewijs, identiteitskaart, attest gemeentebestuur , attest geslaagd theorie,…), dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.
 6. De leerling is verplicht tijdig aanwezig te zijn in de les. Als de leerling later dan 15 minuten aankomt in een opleiding in het kader van een cursus theorie, dan heeft de lesgever het recht de leerling niet meer toe te laten tot de cursus. Het vroegtijdig verlaten van de opleiding in het kader van een cursus theorie wordt beschouwd als zijnde afwezig. Er wordt in voorkomend geval geen attest uitgereikt.
 7. Het is verboden te roken in de lesvoertuigen. Rijden met hoge hakken wordt niet toegelaten. Ingeval de les ten gevolge hiervan niet kan doorgaan of vertraging oploopt worden desalniettemin de lesgelden aangerekend.
 8. De leerling  dient zich te onthouden van drugs- of alcoholgebruik tijdens de les.  Een vermoeden van alcoholgebruik en of drugs bij aanvang of tijdens de theorie of praktijkopleiding kan aanleiding geven tot het verplicht verlaten van de opleiding. Het volledige lesgeld blijft in voorkomend geval verschuldigd.
 9. De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voorvloeiende  boetes, de lesgever kan dan niet ingrijpen zonder de examenbeoordeling negatief te beïnvloeden.
 10. De leerling is tijdens een praktijkles zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende boetes.
 11. De leerling erkend dat hij kennis heeft genomen van de maatregelen die genomen worden in verband met de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19-virus, en verplicht er zich toe die maatregelen strikt in acht te nemen.

 

 1. Verantwoordelijkheid  ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’
 2. ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de leerling geweigerd wordt in het examencentrum omwille van administratieve problemen of incorrecte informatie.
 3. ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de opleiding of examenregeling omwille van veranderende wetgeving.
 4. ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gesteld informatie volledig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen mogelijks onjuistheden voorkomen. ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade dewelke ontstaat uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie. Fouten of onjuistheden kunnen steeds schriftelijk of via e-mail gemeld worden.
 5. Elk ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ lesvoertuig is door een verzekeringspolis gedekt voor:
 • De burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, als bestuurder en als passagier.
 • De schade die, onder alle omstandigheden, tijdens en door het gebruik van dit lesvoertuig aan de leerling of zijn bezittingen berokkend wordt.

Deze polis stipuleert dat de verzekeraar (behoudens in geval van zware fout of opzet) van elk verhaal tegen de leerling afziet. De dekking van de schade aan de bezittingen van de leerling is beperkt tot € 1000. (KB 11/05/2004 Erkenning van de rijscholen. Art. 19). Eventuele schade veroorzaakt met het eigen voertuig van de leerling is niet gedekt door een verzekeringspolis van de rijschool.

 1. Geschillen

Voor klachten dient de leerling zich schriftelijk te wenden tot de ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ directie op volgend adres: ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’, Augustijnenstraat 58, 8900 Ieper, of via e-mail: rijschool@vti-ieper.be.

Behoudens in geval van overmacht moeten klachten ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ bereiken uiterlijk 8 dagen na de geleverde diensten.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 1. Privacy

‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en het gebruik dat ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand, en eigenaar van dit bestand is ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’, Augustijnenstraat 58, 8900 Ieper.

‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ gebruikt deze gegevens om te voldoen aan de vragen van haar klanten en om hen op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ of aan ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ gelieerde vennootschappen.  De klant kan verzet aantekenen tegen het gebruik en/of doorgeven van zijn gegevens, door het richten van een eenvoudig schrijven (met kopie van de voorzijde van de identiteitskaart) naar ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’, Augustijnenstraat 58, 8900 Ieper, of via e-mail: rijschool@vti-ieper.be.  Eenieder heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Daartoe volstaat het contact op te nemen met de ‘vzw SMSI Rijschool VTI Ieper’ zoals hiervoor aangegeven.